Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží a služeb.

 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti s nabídkou a prodejem zboží a služeb (dále jen „zásady“) státní příspěvkové organizace Národní divadlo, se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, IČ: 00023337, DIČ: CZ00023337 (dále „prodávající“) upravují zpracování a ochranu osobních údajů fyzických osob, které prodávající zpracovává v souvislosti s provozováním internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) a s činností pokladen a dalších organizačních složek prodávajícího spojených s nabízením a prodejem vstupenek na představení, prohlídky, workshopy a na další akce, dárkových poukázek a zboží a doprovodných služeb, například ubytování, parkování, badatelské činnosti včetně půjčování archiválií či půjčování divadelních kostýmů.
  2. Internetový obchod prodávající provozuje na webové stránce umístěné na internetové adrese www.narodni-divadlo.cz s přechodem z počáteční fáze registrace, rezervování, objednávání nebo nakupování do nákupního košíku rezervačního a prodejního systému Colosseum společnosti Perfect System, s. r. o. (dále „webová stránka“). Na webové stránce jsou umístěny informace o činnosti prodávajícího a o pokladnách a organizačních složkách prodávajícího spojených s nabízením a prodejem zboží a služeb.
  3. Subjektem osobních údajů je většinou tzv. registrovaný uživatel (ten, kdo si zřídil na webové stránce uživatelský účet nebo se obdobným způsobem registroval u prodávajícího, a to včetně registrace členství ve věrnostním nebo klubovém programu) a další fyzické osoby, které se zajímají o uzavření kupní smlouvy svým jménem nebo v zastoupení podnikatele, tj. o rezervování, objednání a nákup služeb a zboží (dále „produktů“), nebo již kupní smlouvu uzavřely (dále „kupující“ či „zákazník“). Subjektem osobních údajů jsou také návštěvníci webové stránky a další fyzické osoby, které se dostanou do kontaktu s prodávajícím, byť nejsou zákazníky (dále „potenciální kupující“ či „potenciální zákazník“).
  4. Správcem osobních údajů je prodávající. Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními ustanoveními, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“) zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákoník“), zákonem č. 40/1995 Sb., o reklamě, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a se Zřizovací listinou Národního divadla z 5. 6. 2012 (dále „Zřizovací listina“).

 2. TYPY ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce zpracovává zejména tyto typy osobních údajů:
   1. Identifikační a kontaktní údaje povinné pro Zákazníky: jméno a příjmení, heslo do uživatelského účtu, IČ a DIČ (u podnikatele), dodací adresa (pro fyzické doručení produktů, ubytovací a výpůjční služby), fakturační adresa (u podnikatele), e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo cestovního pasu nebo občanského průkazu (ubytovací a výpůjční služby), podpis (je-li nezbytný), věk nebo datum narození (při nároku na slevu vázanou na dosažený věk)
   2. Údaje o rezervacích, objednávkách, nákupech a doručení produktů: způsob doručení a platby včetně čísla platebního účtu a částečných údajů z platebních karet, údaje o reklamacích, údaje o využití produktů (například výsledek z elektronické kontroly vstupenek, údaje z dodacích listů), údaje z daňových a účetních dokladů včetně informací o využití slev a výhod věrnostního nebo klubového programu.
   3. Údaje z cookies nezbytných pro řádné fungování webové stránky (viz čl. 9).
   4. Údaje o chování návštěvníka webové stránky a z e-mailů: aktivované odkazy, pohyb po webové stránce a posouvání obrazovky, IP adresa, ID zařízení, operační systém, rozlišení obrazovky, webový prohlížeč, časy otevření či odeslání a další údaje získané z funkčních a analytických cookies (viz čl. 9).
   5. Údaje o životním stylu a demografii: zájmy a záliby, preference, pohlaví, národnost, rodinný stav, typ zaměstnání (pracovní pozice), dosažené vzdělání (akademický titul)
   6. Zvukové nahrávky z telefonických rozhovorů na informační lince (s upozorněním na nahrávání) a údaje o telefonických hovorech.
   7. Ilustrační, reportážní a dokumentační fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z činnosti prodávajícího.
   8. Fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z bezpečnostních kamer prodávajícího (s informací o přítomnosti kamer).
   9. Údaje o chování návštěvníka webové stránky získávané reklamními a sociálními sítěmi (viz čl. 9).

 3. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
  1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
   1. Z nezbytnosti pro splnění právní povinnosti (bez souhlasu, GDPR čl. 6 odst. 1c).
   2. Z nezbytnosti pro přípravu a splnění smlouvy (bez souhlasu, GDPR čl. 6 odst. 1b).
   3. Z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby (bez souhlasu, GDPR čl. 6 odst. 1f).
   4. Na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu (GDPR čl. 6 odst. 1a).
  2. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků uvedené v čl. 2. 1. a–b za účelem výkonu nebo plnění právních povinností, zvláště z důvodu dodržování občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  3. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků uvedené v čl. 2. 1. a–c za účelem přípravy a splnění smlouvy, a to zejména pro účely:
   1. Vedení uživatelského účtu na webu, případně jiné formy registrace u prodávajícího (například objednávkový formulář, badatelský list u půjčování knih, evidence ve věrnostním nebo klubovém programu apod.).
   2. Komunikace o rezervaci, objednání a nákupu produktů před uzavřením smlouvy.
   3. Realizace, rezervace, objednání nebo nákupu produktů.
   4. Doručení produktů a doručení potvrzení a dokumentů o rezervaci, objednávce nebo nákupu.
   5. Doručení informace o závažných změnách produktů (například o zrušených představeních, o bezpečnostních hrozbách nebo dopravní kalamitě).
   6. Evidence a vyřízení požadavků a potřeb kupujícího v procesu před, při i po uzavření smlouvy.
   7. Vedení reklamačního řízení a uplatnění práv a nároků prodávajícího (např. vymáhání pohledávky).
   8. Řešení situací a ochrany právních nároků svých a zákazníka při odhalování falešných vstupenek a podvodných praktik překupníků, při komunikaci o vrácení vstupného za zrušené představení.
   9. Využívání údajů ze sledování návštěvníka webové stránky nezbytných pro fungování webové stránky a pro zobrazení nabídky a uskutečnění nákupu na různých zařízeních návštěvníků webové stránky.
   10. Předání osobních údajů třetí straně v roli správce (smluvní partner) nebo zpracovatele, jsou-li zpracovány pro přípravu a splnění smlouvy.
  4. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků uvedené v čl. 2. 1. a–h z nezbytnosti pro ochranu svých oprávněných zájmů, a to zejména oprávněných zájmů:
   1. Zpracovávat identifikační a kontaktní údaje povinné při rezervaci, objednání nebo nákupu na webových stránkách, pro zřízení uživatelského účtu nebo jiné formy registrace u správce, včetně členství ve věrnostním nebo klubovém programu, údaje o rezervacích, objednávkách, nákupech a doručení produktů za účelem ochrany svých právních nároků vedením řádné vnitřní evidence a kontrolou.
   2. Analyzovat údaje o chování návštěvníka webové stránky a z e-mailů, zjišťovat preference návštěvníka webové stránky, testovat nové funkce a aplikace pro zlepšování služeb, personalizaci obsahu a zapamatování si nastavení webového prohlížeče a zařízení a taktéž pro zlepšování webového obsahu a pro ochranu před napadením ICT infrastruktury.
   3. Pracovat s údaji různých skupin zákazníků z hlediska jejich zájmů a zálib, životního stylu a demografie získaných anonymním pozorováním a zjišťovat názory zákazníků za účelem zlepšení produktů a efektivního marketingu a prodeje.
   4. Analyzovat obsah zvukových nahrávek z rozhovorů na informační lince pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
   5. Pořizovat, zveřejňovat a archivovat ilustrační, reportážní a dokumentační fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z činnosti prodávajícího ve shodě s § 89 občanského zákoníku k vědeckému nebo uměleckému účelu a zveřejňované pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, respektive ve shodě s GDPR zpracovávané z důvodu veřejného zájmu pro účely archivace, vědeckého a historického bádání.
   6. Pořizovat fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z bezpečnostních kamer pro ochranu majetku a osob, k prevenci a objasňování protiprávní činnosti, a to ve shodě s § 88 občanského zákoníku pro výkon práv nebo chráněných zájmů jiných osob.
   7. Za účelem efektivního marketingu a informování o své činnosti v souladu se Zřizovací listinou provozovat telemarketing (volání, SMS, MMS) a zasílat informační zásilky běžnou poštou včetně pozvánek na akce. Správce umožňuje zákazníkovi odhlásit odběr těchto sdělení.
   8. Zasílat jménem prodávajícího e-mailová obchodní sdělení o produktech a akcích prodávajícího včetně pozvánek na akce za účelem efektivního marketingu a informování o své činnosti v souladu se Zřizovací listinou. Správce umožňuje zákazníkovi odhlásit odběr těchto sdělení.
   9. Pořádat soutěže za účelem podpory produktů a image prodávajícího se zveřejňováním výsledků pro jejich věrohodnost.
   10. Předat osobní údaje třetí straně v roli správce (smluvní partner) nebo zpracovatele, jsou-li zpracovávány správcem z oprávněného zájmu.
  5. Rozsah osobních údajů povinných pro přípravu a plnění smlouvy je závislý na konkrétních okolnostech. Při osobním nákupu v pokladnách a na dalších místech osobního prodeje prodávajícího (například u parkovacích služeb) umožňuje prodávající nákup bez předchozí rezervace nebo objednávky a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka (dále „anonymní zákazník“). Prodávající však v takovém případě nemůže plnit smlouvu ve stejném rozsahu jako při poskytnutí osobních údajů, nemůže anonymnímu zákazníkovi doručit potvrzení a dokumentaci k nákupu elektronicky, nemůže zpřístupnit anonymnímu zákazníkovi elektronický obsah (například e-knihu), nemůže anonymnímu zákazníkovi doručit informaci o závažných změnách produktů (například zrušených představeních, bezpečnostních hrozbách nebo dopravní kalamitě). Prodávající má také v takovém případě omezené možnosti chránit právní zájmy anonymního zákazníka při prodeji falešných vstupenek a podvodných praktikách překupníků.
  6. Veškerá ustanovení těchto zásad platná pro potenciálního zákazníka platí ve stejném rozsahu pro anonymního zákazníka.
  7. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků na základě souhlasu zejména v těchto záležitostech:
   1. Využití remarketingových cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv zákazníků na webové stránce a k rozčlenění zákazníků za účelem doručení relevantního reklamního sdělení (viz čl. 9).
   2. Zasílání e-mailových obchodních sdělení, pokud nesplňují podmínky, za nichž je umožněno zákazníkům e-mailová obchodní sdělení zasílat bez souhlasu (viz čl. 8).
   3. Zpracování a zveřejňování fotografií, zvukových a obrazových záznamů, které neslouží pouze k ilustračnímu, reportážnímu nebo dokumentačnímu účelu.
  8. Pokud správce identifikuje jiný typ osobních údajů pro zpracování, než v současnosti zpracovává, nebo jiný právní důvod a účel zpracování stávajících typů osobních údajů, provede v případě potřeby změnu těchto zásad.

 4. PRÁVNÍ DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ
  1. Správce zpracovává osobní údaje potenciálních zákazníků zejména z těchto právních důvodů:
   1. Z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby (bez souhlasu, GDPR čl. 6 odst. 1f).
   2. Na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu (GDPR čl. 6 odst. 1a).
  2. Správce zpracovává osobní údaje potenciálních zákazníků uvedené v čl. 2. 1. a–h z nezbytnosti pro ochranu svých oprávněných zájmů, a to zejména oprávněných zájmů:
   1. Za účelem informování o své činnosti v souladu se Zřizovací listinou a za účelem marketingu a navazování obchodní nebo jiné spolupráce rozesílat pozvánky na akce, informační a obdobná sdělení s využitím telefonních čísel (volání, SMS, MMS), poštovních adres a e-mailových adres, osobám veřejně činným, novinářům, zástupcům odborné veřejnosti, a fyzickým osobám zastupujícím podnikatele. Správce umožňuje subjektu osobních údajů odhlásit odběr těchto sdělení.
   2. Využívat údaje ze sledování návštěvníka webové stránky nezbytné pro fungování webové stránky a pro zobrazení nabídky a budoucí případné uskutečnění nákupu na různých zařízeních návštěvníků webové stránky.
   3. Analyzovat údaje o chování návštěvníka webové stránky a z e-mailů, zjišťovat návštěvnost a preference návštěvníka webové stránky, testovat nové funkce a aplikace pro zlepšování služeb, personalizaci obsahu a zapamatování si nastavení webového prohlížeče a zařízení a taktéž pro zlepšování webového obsahu včetně nabídky produktů a pro obranu před napadením ICT infrastruktury.
   4. Pracovat s údaji různých skupin zákazníků z hlediska jejich zájmů a zálib, životního stylu a demografie získaných anonymním pozorováním pro zlepšení produktů a pro efektivní marketing a prodej.
   5. Analyzovat obsah zvukových nahrávek z telefonických rozhovorů na informační lince pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
   6. Pořizovat, zveřejňovat a archivovat ilustrační, reportážní a dokumentační fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z činnosti správce ve shodě s § 89 občanského zákoníku k vědeckému nebo uměleckému účelu a zveřejňované pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství, respektive ve shodě s nařízením zpracovávané z důvodu veřejného zájmu pro účely archivace, vědeckého a historického bádání.
   7. Pořizovat fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z bezpečnostních kamer pro ochranu majetku a osob, k prevenci a objasňování protiprávní činnosti, a to ve shodě s § 88 občanského zákoníku pro výkon práv nebo chráněných zájmů jiných osob.
   8. Předat osobní údaje třetí straně v roli správce (smluvní partner) nebo zpracovatele, jsou-li zpracovávány správcem z oprávněného zájmu.
  3. Správce zpracovává na základě souhlasu osobní údaje potenciálních zákazníků zejména v těchto záležitostech:
   1. Využití remarketingových cookies k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv zákazníků na webové stránce a k rozčlenění zákazníků za účelem doručení relevantního reklamního sdělení (čl. 9).
   2. Zasílání e-mailových obchodních sdělení, provozování adresného telemarketingu a adresného doručování běžnou poštou, nejde-li o fyzické osoby zastupující podnikatele, osoby veřejně činné, novináře a zástupce odborné veřejnosti.
   3. Zpracování a zveřejňování fotografií, zvukových a obrazových záznamů, které neslouží pouze k ilustračnímu, reportážnímu nebo dokumentačnímu účelu.
   4. Zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěžemi, dotazováním a výzkumy trhu.
  4. Pokud správce identifikuje jiný typ osobních údajů pro zpracování, než v současnosti zpracovává, nebo jiný právní důvod a účel zpracování stávajících typů osobních údajů, provede v případě potřeby změnu těchto zásad.

 5. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce zpracovává osobní údaje získané přímo od subjektů osobních údajů nebo od třetích osob, pokud k předání správci dal subjekt osobních údajů třetí osobě souhlas, například oprávní-li subjekt osobních údajů někoho jiného k fyzickému převzetí produktu nebo pokud má pro předání údajů správci třetí osoba jiný právní důvod a účel, například je-li předání údajů správci nezbytné pro splnění smlouvy mezi cestovním operátorem, hotelem, nebo kulturní agenturou a jejich zákazníkem.
  2. Subjekt osobních údajů potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo že uvedl osobní údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Je povinen vyrozumět správce o změnách v osobních údajích.
  3. Správce může zpracovávat osobní údaje získané automaticky, zvláště sledováním chování návštěvníka na webové stránce a při čtení e-mailových zpráv (bez identifikačních a kontaktních údajů).
  4. Správce může zpracovávat osobní údaje z veřejných evidencí a záznamů, ovšem jen přiměřeně k účelům, pro které tyto osobní údaje zveřejnil sám příslušný subjekt osobních údajů, nebo přiměřeně k účelům, pro které jsou tyto osobní údaje veřejně vedeny.
  5. Správce neprovádí plně automatizované individuální rozhodování s právním účinkem nebo významným dopadem na subjekt osobních údajů.

 6. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPECIFICKÁ ZPRACOVÁNÍ
  1. Z právního důvodu splnění kupní smlouvy při uplatňování nároku na slevu pro zdravotně postižené zpracovává správce osobní údaje týkající se zdravotního stavu dotyčného subjektu osobních údajů. Jinak správce běžně nezpracovává osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci (dále „citlivé osobní údaje“).
  2. Správce je oprávněn zpracovávat citlivé osobní údaje, pokud je subjekt těchto osobních údajů zjevně zveřejnil, pokud je jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce či z důvodu významného veřejného zájmu nebo pokud k jejich zpracování získal souhlas.
  3. Správce vědomě nezpracovává osobní údaje dětí mladších 16 let, pokud nezískal k jejich zpracování souhlas zákonného zástupce.
  4. Z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním autorských děl může správce zobrazovat jako součást zakoupeného elektronického obsahu (například e-knihy) identifikační a kontaktní údaje zákazníka.

 7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
  1. Správce je povinen předat osobní údaje orgánu státní moci, je-li to v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem, zvláště pokud jde o prevenci a odhalování protiprávní činnosti na základě povinnosti oznámit protiprávní jednání nebo na žádost Policie ČR či jiného oprávněného státního orgánu nebo pro účely státním orgánem prováděné kontroly. Správce je také povinen předat osobní údaje třetí osobě na základě výkonu soudního rozhodnutí.
  2. Ve většině případů zpracovává prodávající osobní údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Předává je pro plnění kupní smlouvy a na základě oprávněných zájmů svým smluvním partnerům v roli správce pro zajištění platby a provoz platební brány, přepravním partnerům, dodavatelům zboží nebo servisnímu středisku v rámci reklamace, advokátům při vymáhání právních nároků. Na základě souhlasu předává správce osobní údaje reklamním a sociálním sítím.
  3. Správce může pověřit zpracováním dat třetí osobu jako zpracovatele. Zejména jde o poskytovatele ICT technologií, prodejního systému, webových služeb a aplikací. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze podle pokynů správce.

 8. E-MAILOVÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ
  1. Zákazník může být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem prodávajícího na e-mailovou adresu zákazníka. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu oprávněného zájmu.
  2. E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s prodávajícím nebo jeho produkty nebo nejsou odeslána jménem prodávajícího, zasílá správce zákazníkům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním zákazníkům.
  3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, může jejich adresát kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud subjekt osobních údajů používá více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť. Pokud subjekt osobních údajů požádá správce o odhlášení z odběru e-mailových obchodních sdělení jiným než jedním z výše popsaných způsobů, může správce požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že žádost podává oprávněná osoba.

 9. COOKIES, PIXELOVÉ ZNAČKY A OBDOBNÉ TECHNOLOGIE
  1. Webové stránky správce ukládají krátkodobě nebo dlouhodobě do prohlížeče či zařízení návštěvníka webové stránky malé textové soubory cookies nebo obsahují obrázkové průhledné pixelové značky a obdobné technologie pro sběr údajů z prohlížečů a zařízení návštěvníka webové stránky (dále jen „cookies“).
  2. Nezbytná funkční cookies správce zajišťují například možnost přihlášení a registrace k uživatelskému účtu nebo nevysypání nákupního košíku při přidávání nákupních položek. Tyto údaje zpracovává správce z nezbytnosti pro plnění kupní smlouvy a z oprávněného zájmu zajistit funkčnost nabídky produktů a jejich případného nákupu.
  3. Nikoli nezbytná funkční cookies správce vyhodnocují návštěvnost a umožňují zlepšovat funkci webových stránek, zapamatovat si jazyk a další nastavení uživatele. K zajištění optimalizace webové stránky, k tvorbě profilů uživatelů a ke zlepšení svých služeb využívá správce webové analytické nástroje, zvláště Google Analytics a Google Tag Manager. Údaje získané z analytických cookies využívaných těmito nástroji jsou anonymizované. Tyto údaje zpracovává správce za účelem oprávněného zájmu.
  4. Pro přizpůsobení reklamy a doručování relevantního reklamního sdělení na základě chování uživatele při návštěvách webové stránky využívá správce cookies reklamních a sociálních sítí, zvláště Facebook Pixel, Sklik či Google Adwords. Údaje získané z těchto remarketingových cookies jsou anonymizované. Správce předává údaje reklamním a sociálním sítím na základě souhlasu návštěvníka webové stránky.
  5. Při vypnutí funkčních cookies správce nemůže návštěvník webové stránky plně využít jejích funkcionalit. Při vypnutí analytických cookies přichází návštěvník webové stránky o možnost přizpůsobení nabídky, v případě remarketingových cookies o výhody doručování relevantního reklamního obsahu. Souhlas s předáváním údajů z remarketingových cookies reklamním a sociálním sítím vyjadřuje návštěvník webové stránky nastavením prohlížeče. Rovněž nastavením prohlížeče ovlivňuje funkci ostatních cookies.
  6. Webová stránka správce může obsahovat vložená tlačítka sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, Pinterest. Použitím vloženého tlačítka sociální sítě (například tlačítka To se mi líbí) může dojít k předání údajů z prohlížeče a zařízení návštěvníka webové stránky příslušné sociální síti, ke kterému dává návštěvník webové stránky sociální síti použitím tlačítka souhlas.

 10. BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Správce zajišťuje bezpečnost osobních a dalších údajů a dbá na vysoké standardy zabezpečení údajů výběrem spolehlivých třetích osob, kterým předává osobní údaje, ať už jsou v roli správce jako smluvní partneři, nebo v roli zpracovatele.
  2. Správce omezuje přístup k osobním údajům na oprávněné zaměstnance a spolupracující osoby s povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o jejich zabezpečení.
  3. Správce používá taková technická, organizační a další bezpečnostní opatření, která poskytují dostatečné zabezpečení, například využívá šifrování datových přenosů SSL/TLS, HTTPS a hashování, omezený přístup k ICT systémům, ukládání dat v zabezpečených datových centrech.
  4. Správce vede evidenci činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 11. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Fotografie, zvukové a obrazové záznamy z bezpečnostních kamer zpracovává správce 3 dny.
  2. Zvukové nahrávky telefonních hovorů na informační lince a údaje vztahující se k těmto telefonním hovorům zpracovává správce jen po nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 rok.
  3. Údaje získané z cookies zpracovává správce jen po nezbytně nutnou dobu, nejvýše 2 roky.
  4. Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro přípravu a splnění smlouvy a osobní údaje o životním stylu a demografii získané nepovinně od subjektu osobních údajů v souvislosti s přípravou a plněním smlouvy (zpracovávané na základě oprávněného zájmu) po dobu 5 let od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu), respektive 5 let od data zrušení uživatelského účtu nebo obdobné registrace zákazníka.
  5. Osobní údaje zpracovávané správcem pro splnění povinností uložených zákonem, zvláště smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními údaji, zpracovává správce po dobu 10 let, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak.
  6. Při zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu zpracovává správce tyto údaje po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.
  7. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.
  8. Ilustrační, reportážní a dokumentační fotografie, zvukové a obrazové nahrávky z činnosti prodávajícího zpracovává správce po dobu neurčitou.

 12. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Pokud se subjekt osobních údajů domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může:
   1. Požádat o vysvětlení, jaký typ údajů o něm správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou údaje získávány, komu jsou předávány a jaké má subjekt údajů další práva (právo na přístup).
   2. Požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů, pokud si je nemůže sám zaktualizovat ve svém uživatelském účtu (právo na opravu).
   3. Odvolat souhlas u osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu (právo odvolat souhlas).
   4. Požádat o výmaz, požádat o omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu, pokud zpracování osobních údajů není nezbytné pro plnění povinností nebo právních nároků (právo na výmaz, právo na omezení zpracování), respektive pokud zasahuje do zájmů a základních práv a svobod subjektu osobních údajů (právo vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu).
   5. Požadovat přenesení svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost).
   6. Uplatnit právo odhlásit se z odběru e-mailových obchodních sdělení a ze zpracování osobních údajů pro tento účel, ať jsou zasílána na základě oprávněného zájmu kupujícímu (bez souhlasu), nebo na základě souhlasu.
  2. Správce může požadovat identifikační a ověřovací dokumenty, že výše uvedená práva uplatňuje oprávněná osoba.
  3. Subjekt osobních údajů má právo obrátit se ve sporných případech zpracování jeho osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (právo na stížnost).

 13. KONTAKTY NA SPRÁVCE A POVĚŘENCE
  1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich, jakož i příjem dotazů vztahujících se ke zpracování a ochraně osobních údajů umožňuje prodávající po–ne 10–18 hodin na eshop@narodní-divadlo.cz, +420 224 901 448. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době divadelních prázdnin.
  2. Subjekt osobních údajů se může obrátit v záležitosti zpracování a ochrany jeho osobních údajů přímo na pověřence správce pro ochranu osobních údajů, pana Antonia Leopolda, a to na e-mailovou adresu a.leopold@narodni-divadlo.cz nebo běžnou poštou na adresu Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1.

 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto zásady jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.
  2. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.
  3. Tyto zásady jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

V Praze dne 25. 5. 2018

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje